RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „PREFAGBUD” s.c. z siedzibą w 05-462 Wiązowna, Pęclin ul. Zamkowa 21,

e-mail: prefagbud@prefagbud.com.pl

Przedstawiciel administratora danych:

Nie dotyczy.

Inspektor ochrony danych:

Nie dotyczy.

Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na warunkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu zawarcia, wykonania oraz rozliczenia umów sprzedaży towarów i usług; W przypadku powstania jakichkolwiek roszczeń przysługujących administratorowi od Pani/Pana na gruncie w/w umów, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na warunkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Prawnie uzasadniony interes odbiorcy danych:

Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się administrator danych jest podjęcie działań celem dochodzenia roszczeń, w szczególności skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika czy firmy windykacyjnej oraz skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego. W takiej sytuacji Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych, świadczącym pomoc prawną lub usługi windykacyjne oraz właściwym sądom i komornikom.

Przekazywanie danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe przekazujemy:
1) naszym agentom, przedstawicielom handlowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży,
2) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
3) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, windykacyjną, podatkową lub rachunkową,
4) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Nie dotyczy.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres wzajemnej współpracy handlowej i zakończenia rozliczeń pomiędzy Panią/Panem a administratorem;

Uprawnienia:

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,;

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Konsekwencje nie podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy sprzedaży towarów i usług , a ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością zawarcia i realizacji w/w umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do powyższego;

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Nie dotyczy.

 

2018- P.P.H.U. Prefagbud s.c.