Instrukcja montażu

Montaż stropów betonowych – instrukcja

Układanie i podpieranie belek; Bloczki betonowe, belki stropowe.

Wersja do pobrania: Instrukcja montażu

Przed przystąpieniem do wykonania stropu należy sprawdzić dokumentację techniczną, poprawność wykonania podpór i ich wypoziomowania. Dla stropów o rozpiętości powyżej 6,5 metra, podpory montażowe trzeba wypoziomować tak, aby w środku rozpiętości stropu uzyskać wygięcie belek w górę równe 15 mm.

W przypadku stropów o rozpiętości przekraczającej 6 metrów układa się dodatkowe belki stropowe, mocowane w sąsiednich przęsłach i stanowiące przedłużenie w linii prostej. Minimalna odległość między czołami belek to 16 mm.

 

podpory_montazowe1-300x124

Belki stropowe układane są osiowo w odległości 0,6 m od siebie. Prawidłowość rozmieszczenia belek powinno się sprawdzić jeszcze przed ułożeniem pustaków wentylacyjnych na końcu każdej belki. Długość oparcia belki na konstrukcji nie powinna być mniejsza niż 80 mm. Jeśli belki opierają bezpośrednio na podporach (tak jak to jest widoczne na rysunku nr 1), końce belek zaleca się ustawiać na minimum 10-, 20-milimetrowej zaprawie cementowej klasy M10. Jeśli objętość stropu przekracza 6 metrów, wówczas belki podpiera się na podporach montażowych. Podpory te ustawia się w licu ściany lub na rygach (w odległości maksymalnie 0,3 m od lica). W takich konstrukcjach dolna krawędź wieńca powinna być usytuowana poniżej splotu belki w odległości co najmniej 40 mm. Dla uproszczenia wyżej opisanych prac, proponujemy zastosowanie murowych kształtek dystansowych. W zależności od rozpiętości stropów należy stosować podpory montażowe w liczbie 1, 2 lub 3 sztuki (rys. 2). Podpory montażowe należy umieszczać w węzłach pasa dolnego belek kratownicowych.

opieranie_belek_stropowych1-300x280

Układanie pustaków

Przy każdej podporze stropu układa się belki i rząd pustaków. Wolne przestrzenie również wypełnia się pustakami wentylacyjnymi. Układa się je z usztywnionych pomostów, a ich poziom jest niższy od dolnej powierzchni belek. Pustaki powinny być ustawione w kierunku prostopadłym do belek. Powierzchnia pustaków styka się z wieńcami, podciągami, żebrami, które przed ułożeniem powinny być zadeklowane, mówiąc prościej – zamknięte. Nasza firma zapewnia bezpłatne deklowanie w przypadku zakupu stropów Teriva 4.0/1 . W planowaniu konstrukcji należy zadbać o to, aby pustaki nie opierały się na tych podporach stałych, na których umocowane są belki.

Wieńce

Wieńce żelbetowe zakłada się na obrzeżach stropów, a także ścianach nośnych i równoległych do belek. Ich minimalna wysokość powinna się równać konstrukcji stropu, a szerokość nie powinna być mniejsza niż 100 mm. Zaleca się zakładanie co najmniej trzech prętów wieńcowych o średnicy nie mniejszej niż 10 mm. Większą wytrzymałość konstrukcji gwarantuje zastosowanie czterech prętów o średnicy 12 mm. Zakłada się również strzemiona o średnicy 4,5 mm, usytuowane w odległości 2,5 cm od siebie.

Ważnym wymogiem konstrukcyjnym jest takie zaprojektowanie zbrojenia wieńca, aby jego górne pręty znajdowały się ok. 30 mm od górnej powierzchni stropu. Jest to szczególnie ważne w zbrojeniach podporowych w stropach gęstożebrowych. Daje to możliwość właściwego otulenia betonem zbrojenia podporowego w projektowanej wysokości stropu. Betonowanie stropu i wieńców powinno następować równocześnie. Przestrzenie pod belką i czołami belek należy starannie wypełnić betonem.

Zbrojenie podporowe

Wymogi konstrukcyjne poszczególnych zbrojeń są precyzyjnie określone. Norma PN-B-03264:2002 mówi o tym, że stropy gęstożebrowe powinny być montowane w zbrojeniach podporowych zdolnych do przeniesienia siły 40 kN na 1 m długości wieńca.

Zbrojenie różni się w zależności od rozpiętości podpór. Zbrojenie składające się z płaskich siatek, układanych wśród podpór poprzecznych stropu, wykonywane jest w przypadku rozpiętości do 6 metrów. W przypadku większej rozpiętości zbrojenia podporowe montowane są w żebrach stropu – nad belką stropową, na jej końcach, w postaci siatek zaginanych w kształt odwróconej litery V. Tego typu zbrojenia siatkami stosowane są w przypadku belek żeber o długości modularnej Lm> 6,0 m.

Jeśli belki w sąsiednich przęsłach stropu ułożone są w jednej linii, zaleca się stosowanie siatek podporowych układanych symetrycznie względem podpory stałej. Zanim założymy zagiętą siatkę, trzeba wyciąć dwa odcinki zbrojenia dolnego „koszyka” (Ø5) o długości 240 mm. Pozwolą one na nałożenie „koszyka” na zbrojenie wieńca.

Jeśli mamy do czynienia z przesunięciem żeber w sąsiednich przęsłach stropu, używa się siatek podporowych zaginanych. Koszyk montuje się w taki sposób, aby strzemię z wystającymi prętami Ø 10 znajdowała się w licu podpory. Pręty, który wystają z konstrukcji, zagina się i przymocowuje drutem wiązałkowym do zbrojenia wieńca. Takie samo zbrojenie zakładane jest też w żebrach sąsiedniego stropu.

Żebro rozdzielcze

3W przypadku rozpiętości stropu wynoszącej od 4 do 6 metrów zakłada się minimum jedno żebro rozdzielcze. Jeśli rozpiętość wynosi więcej niż 6 metrów, zaleca się założenie co najmniej dwóch żeber rozdzielczych. Jedno z tych żeber należy ulokować w środku rozpiętości stropu. Odległość pomiędzy poszczególnymi żebrami, a także między podporami stałymi a żebrami powinna wynosić ok. 1/3 rozpiętości stropu. Wymiary żebra rozdzielczego są następujące: szerokość waha się od 70 do 100 mm, a wysokość odpowiada wysokości stropu. Na zbrojenie żebra rozdzielczego składają się dwa pręty o średnicy nie mniejszej niż Ø 12, połączone strzemionami Ø 4,5, rozstawionymi co 0,6 m. Pręty zbrojeń żeber rozdzielczych montuje się w wieńcach lub podciągach prostopadłych do tych żeber (rys. 3). Powinny być one zakotwiczone co najmniej na długość 0,5 m.

Żebra pod ścianki działowe równoległe do belek

4

Zalecamy montaż wzmocnionych żeber stropowych w miejscach pod ściankami działowymi równoległymi do belek stropowych. Żebra stropowe wzmacnia się dzięki ułożeniu dwóch belek kratownicowych obok siebie lub też dzięki założeniu belki żelbetowej w stropie (rys. 4).

Betonowanie stropu

W przypadku betonowania stropu zaleca się zastosowanie betonu klasy co najmniej B20, spełniającego normę PN-88/B-06250. Ważne jest to, żeby uziarnienie kruszywa nie było większe niż 10 mm.

Przed rozpoczęciem betonowania należy wykonać szereg pracy – ułożyć belki na podporach stałych i montażowych, ułożyć pustaki, założyć zbrojenia wieńców i żeber, zamontować zbrojenia podporowe, sprawdzić poprawność wykonania powyższych czynności. Konieczne jest też usunięcie zanieczyszczeń ze stropu przed rozpoczęciem betonowania. W tym celu wszystkie elementy konstrukcji, zwłaszcza pustaki i belki, należy polać wodą. Betonowanie wykonuje się w kierunku prostopadłym do belek.

Beton, który wylewany jest przy pomocy pompy, trzeba rozprowadzić równomiernie po powierzchni, unikając jego gromadzenia się w jednym miejscu. Z kolei jeśli beton podawany jest na strop w sposób obciążający konstrukcję, jego poziomy transport powinien odbywać w systemie wahadłowym i przy użyciu taczek o maksymalnej pojemności 0,075m³ po sztywnych pomostach ułożonych prostopadle do belek stropowych. Pomosty, na których przewozi się taczki z betonem, wykonane są z desek o minimalnej grubości 38 mm i szerokości 200 mm. Krawędzie boczne pomostów powinny być pokryte listwami zabezpieczającymi , które chronią przed stoczeniem się taczek z pomostu.

Betonem należy dokładnie wypełnić wszystkie przestrzenie między pustakami, wieńcami, żebrami rozdzielczymi, czołami belek ułożonymi na jednej linii na ścianach ze zbrojeniem podporowym. Należy zadbać o prawidłowe zagęszczenie betonu zwłaszcza przy podwyższonej lub obniżonej temperaturze powietrza. W czasie betonowania zaleca się pobieranie próbek betonu i kontrolowanie jego zgodności z normą PN-88/B-06250.